photos.dbqa.com

Cadiz & Gonzalez Byass

7-Cadiz_01.jpg
 
7-Cadiz_02.jpg
 
7-Cadiz_03.jpg
 
7-Cadiz_04.jpg
 
7-Cadiz_05.jpg
 
7-Cadiz_06.jpg
 
7-Cadiz_07.jpg
 
7-Cadiz_08.jpg
Lisbon Cathedral
7-Cadiz_09.jpg
 
7-Cadiz_10.jpg
 
7-Cadiz_11.jpg
Spiral pathway - so steps!
7-Cadiz_12.jpg
 
7-Cadiz_13.jpg
 
7-Cadiz_14.jpg
 
7-Cadiz_15.jpg
 
7-Cadiz_16.jpg
 
7-Cadiz_17.jpg
 
7-Cadiz_19.jpg
 
7-Cadiz_20.jpg
 
7-Cadiz_21.jpg
Roman cisterns
7-Cadiz_22.jpg
Roman walls
7-Cadiz_23.jpg
 
7-Cadiz_24.jpg
Roman arches
7-Cadiz_26.jpg
Roman tinajas for wine
7-Cadiz_27.jpg
 
7-Cadiz_28.jpg
 
7-Cadiz_29.jpg
 
7-Cadiz_30.jpg
 
7-Cadiz_31.jpg
Leaving Cadiz
8-Gonzalez Byass_01.jpg
The bodega of Gonzalez Byass
8-Gonzalez Byass_02.jpg
 
8-Gonzalez Byass_03.jpg
Old brandy still
8-Gonzalez Byass_04.jpg
 
8-Gonzalez Byass_05.jpg
Ancient butts of cherry wood
8-Gonzalez Byass_06.jpg
Jesus and the twelve disciple
8-Gonzalez Byass_07.jpg
 
8-Gonzalez Byass_08.jpg
This was once a street
8-Gonzalez Byass_09.jpg
Ancient sammple room
8-Gonzalez Byass_10.jpg
 
8-Gonzalez Byass_11.jpg
 
8-Gonzalez Byass_12.jpg
 
8-Gonzalez Byass_13.jpg
 
8-Gonzalez Byass_14.jpg
 
8-Gonzalez Byass_15.jpg
 
8-Gonzalez Byass_16.jpg
The mouse's share!
702 views

Cruise on Spirit of Adventure - [ Calendar - 2007 - June 2007 ] - [ List - 2007 - June 2007 ] - Home